ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Defender
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 21:04, 27 സെപ്റ്റംബർ 2011 (10 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 46,998
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 758
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ady.wikipedia.org16:08, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
af.wikibooks.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
am.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
am.wikiquote.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikibooks.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
an.wiktionary.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikibooks.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ast.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ast.wiktionary.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
as.wikisource.org17:24, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wiktionary.org17:11, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org04:02, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org15:45, 7 നവംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)127
az.wikibooks.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wiktionary.org13:18, 21 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
ban.wikipedia.org22:48, 2 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bat-smg.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org18:10, 27 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org16:16, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
be.wikibooks.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org22:12, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
bg.wikibooks.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikisource.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bh.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bn.wikibooks.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org18:43, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
br.wikimedia.org15:44, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikiquote.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org15:49, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
bs.wikibooks.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikinews.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikibooks.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org02:55, 19 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org04:07, 11 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cbk-zam.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cdo.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org17:12, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org02:26, 22 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
co.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org19:00, 19 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wiktionary.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikibooks.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wiktionary.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikibooks.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7autoreview
de.wikibooks.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikinews.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org18:06, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikivoyage.org20:22, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
din.wikipedia.org18:28, 26 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dk.wikimedia.org22:56, 9 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org16:20, 7 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikibooks.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiversity.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org21:36, 21 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org17:13, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
eml.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org02:26, 22 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
en.wikibooks.org02:26, 22 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)433editor
en.wikinews.org02:26, 22 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikiquote.org02:26, 22 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
en.wikisource.org22:34, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wikiversity.org21:37, 2 നവംബർ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)77
en.wikivoyage.org19:32, 21 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wiktionary.org17:53, 1 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
eo.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikibooks.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org18:15, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
es.wikibooks.org19:03, 22 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)238
es.wikinews.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikiquote.org18:08, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
es.wikisource.org02:26, 22 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)78
es.wikiversity.org13:18, 21 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)83
es.wikivoyage.org18:48, 15 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wiktionary.org18:57, 26 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
et.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
et.wikibooks.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org15:27, 20 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org16:11, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org16:08, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
eu.wikibooks.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikibooks.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org17:18, 27 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org15:44, 17 ഒക്ടോബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
fi.wikibooks.org01:02, 29 മേയ് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
fi.wikinews.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fi.wikisource.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fj.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org01:22, 5 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wikisource.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
fr.wikibooks.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikinews.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiquote.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikisource.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikivoyage.org15:47, 11 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fur.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org17:14, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wikibooks.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org21:09, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org02:56, 23 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org16:07, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org16:36, 24 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)48
gl.wikibooks.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org13:18, 21 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
gn.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org18:05, 8 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gu.wikiquote.org18:08, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ha.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikibooks.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikinews.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org17:19, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikipedia.org13:18, 21 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)29
hi.wikibooks.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org08:00, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
hr.wikibooks.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikibooks.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org18:31, 15 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org21:05, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
hy.wikibooks.org17:15, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org13:18, 21 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
hyw.wikipedia.org20:40, 29 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ia.wikibooks.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
id.wikibooks.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikiquote.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikisource.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ie.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikibooks.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org02:26, 22 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
inh.wikipedia.org01:02, 30 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
is.wikibooks.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
it.wikibooks.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikinews.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org21:03, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
it.wikisource.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiversity.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org17:34, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
iu.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org17:30, 18 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wikibooks.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
jv.wikisource.org12:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org15:58, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ka.wikibooks.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org17:16, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org15:20, 24 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org21:02, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kk.wikibooks.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
km.wikibooks.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikiquote.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikibooks.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wiktionary.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikibooks.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org16:02, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikipedia.org15:16, 16 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
la.wikibooks.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org17:17, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org18:37, 20 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org17:46, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org22:06, 3 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1checkuser
lo.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org19:05, 7 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)134
lt.wikibooks.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lv.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
lv.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mad.wikipedia.org03:33, 27 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org22:31, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:36, 24 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)473
meta.wikimedia.org17:40, 10 മേയ് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19,537steward, sysop
mg.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org22:13, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wiktionary.org18:58, 7 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
mk.wikibooks.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ml.wikibooks.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org18:48, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mn.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org16:47, 27 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org17:18, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org20:20, 25 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)84
ms.wikibooks.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org21:56, 13 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
my.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikisource.org12:26, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikibooks.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org16:44, 19 ഒക്ടോബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
nl.wikibooks.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
nl.wikimedia.org22:12, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org18:38, 22 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org20:34, 14 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nn.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nn.wikiquote.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org15:43, 17 ഒക്ടോബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
no.wikibooks.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nrm.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org09:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org15:51, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org17:19, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org19:13, 4 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pag.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikibooks.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org17:42, 22 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8autoreview
pl.wikibooks.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikimedia.org20:33, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikinews.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikiquote.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pl.wikisource.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikivoyage.org20:00, 13 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wiktionary.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pms.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org11:46, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org15:44, 17 ഒക്ടോബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,591autoreviewer
pt.wikibooks.org21:47, 9 മേയ് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)876editor
pt.wikimedia.org15:24, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org13:18, 21 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)35
pt.wikiquote.org19:47, 22 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,847ipblock-exempt
pt.wikisource.org19:47, 20 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)75
pt.wikiversity.org13:18, 21 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)97
pt.wikivoyage.org01:26, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
pt.wiktionary.org22:01, 30 സെപ്റ്റംബർ 2011രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17,043bureaucrat, interface-admin, sysop
qu.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikibooks.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikivoyage.org18:51, 29 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikibooks.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikimedia.org19:33, 27 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiquote.org16:22, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikisource.org22:49, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikivoyage.org20:32, 14 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org15:49, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
rw.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikisource.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikibooks.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org17:20, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org16:10, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sc.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org16:43, 29 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org12:52, 11 മേയ് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)47
sh.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org19:33, 12 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org17:40, 10 മേയ് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)55
simple.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
si.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wikibooks.org16:22, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org19:20, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172
sk.wikibooks.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikiquote.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikisource.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
sl.wikibooks.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org17:25, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
so.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
so.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org02:26, 22 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
sq.wikipedia.org18:07, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
sq.wikibooks.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
srn.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sr.wikibooks.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org17:21, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikibooks.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikibooks.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikinews.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org20:43, 14 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sw.wiktionary.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szy.wikipedia.org23:48, 19 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org15:15, 29 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)30
ta.wikibooks.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org17:25, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org17:25, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33sysop
test.wikidata.org22:06, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org15:47, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
te.wikibooks.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
th.wikibooks.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org13:18, 21 ഏപ്രിൽ 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)83
tl.wikibooks.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tl.wiktionary.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikibooks.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikinews.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
tr.wikiquote.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tr.wikisource.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wiktionary.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
ts.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wiktionary.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org15:26, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org14:57, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
uk.wikibooks.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org15:57, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikivoyage.org21:41, 14 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikibooks.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikibooks.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wiktionary.org01:30, 12 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikibooks.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikiquote.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org21:47, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikibooks.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org17:23, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org19:02, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)313
wikimania2014.wikimedia.org15:54, 17 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2015.wikimedia.org23:03, 2 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2016.wikimedia.org16:34, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org23:13, 9 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org08:49, 8 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania.wikimedia.org19:40, 16 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
za.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wiktionary.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikibooks.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org16:03, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikibooks.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org21:41, 23 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org13:16, 15 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wiktionary.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wiktionary.org17:24, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0