ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: DannyH (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:18, 22 ഏപ്രിൽ 2014 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 7,531
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 148
  • ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്: അതെ
This account is locked. See the global account details on Meta-Wiki for more details.
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org14:55, 24 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org23:44, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org20:53, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org18:41, 5 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wiktionary.org18:14, 4 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org19:55, 16 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org21:41, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org23:53, 20 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org23:52, 18 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org18:04, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org19:43, 26 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org16:29, 18 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org18:23, 19 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org21:43, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org00:22, 9 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org00:04, 13 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org17:38, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikisource.org16:37, 11 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikimedia.org22:10, 27 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org17:33, 21 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org20:32, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ceb.wikipedia.org21:39, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org22:26, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org23:55, 2 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)531
cs.wikipedia.org21:45, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org18:34, 30 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org15:58, 9 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org19:32, 24 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org18:14, 4 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org19:50, 27 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org18:05, 5 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org17:18, 22 ഏപ്രിൽ 2014പുതിയ അംഗത്വം(?)928extendedconfirmed
en.wikibooks.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikinews.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiquote.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikisource.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiversity.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikivoyage.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wiktionary.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org23:02, 17 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org15:58, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org23:14, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikibooks.org17:53, 26 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org16:33, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org22:16, 25 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org20:56, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org22:47, 13 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org18:38, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org18:26, 12 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikimedia.org23:08, 1 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:15, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikipedia.org17:00, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
fr.wikinews.org18:37, 20 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org13:02, 23 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org00:03, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org20:48, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gl.wikipedia.org22:07, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org22:08, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org21:44, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org20:54, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
hi.wikipedia.org17:15, 12 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org22:57, 18 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org17:14, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org18:15, 19 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org22:10, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org18:52, 5 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org23:14, 28 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org23:11, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org23:14, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org22:45, 1 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikivoyage.org22:30, 18 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org22:29, 24 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org08:06, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org22:49, 11 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org23:07, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org20:10, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org23:17, 16 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org17:19, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org22:13, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wikipedia.org22:09, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
www.mediawiki.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,672
meta.wikimedia.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,924
mk.wikipedia.org18:16, 19 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org11:48, 18 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org22:14, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org21:24, 7 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org23:09, 8 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikibooks.org23:48, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org17:41, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org23:48, 10 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org23:43, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org08:06, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org11:50, 18 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org00:02, 19 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org23:01, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org00:22, 11 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikipedia.org18:39, 5 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pt.wikipedia.org18:44, 5 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
pt.wikibooks.org00:04, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org22:44, 21 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org23:21, 8 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikinews.org16:04, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org17:37, 7 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org21:36, 24 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org23:52, 20 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org20:03, 22 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org18:02, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org21:38, 31 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org00:17, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org19:02, 7 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org20:06, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org22:19, 5 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org18:15, 19 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org18:38, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org22:31, 24 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org22:16, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org19:02, 7 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org23:35, 20 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org22:19, 5 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org20:46, 31 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org00:16, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org18:14, 4 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org21:35, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org15:23, 6 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org17:35, 8 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org22:44, 13 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test-commons.wikimedia.org04:28, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org21:57, 7 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
test.wikidata.org18:39, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org22:51, 11 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
th.wikipedia.org20:15, 27 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org22:17, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org16:33, 28 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org18:48, 5 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org16:17, 29 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org15:57, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org23:48, 23 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org17:25, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
wikimania2014.wikimedia.org18:54, 21 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org23:24, 24 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2016.wikimedia.org01:29, 2 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org00:45, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2018.wikimedia.org21:52, 6 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org21:46, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikipedia.org21:08, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9