ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Alexanderino
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 08:32, 28 ഏപ്രിൽ 2009 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 430
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 29
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
bh.wikipedia.org08:48, 17 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org08:32, 28 ഏപ്രിൽ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)162
de.wikipedia.org07:35, 3 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org08:32, 28 ഏപ്രിൽ 2009തറവാട് വിക്കി(?)243
en.wikibooks.org08:33, 28 ഏപ്രിൽ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikinews.org08:33, 28 ഏപ്രിൽ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org08:33, 28 ഏപ്രിൽ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikisource.org08:33, 28 ഏപ്രിൽ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org08:34, 28 ഏപ്രിൽ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org00:26, 15 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org08:34, 28 ഏപ്രിൽ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org22:09, 11 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org11:54, 10 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org00:25, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org14:02, 24 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org01:59, 25 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org00:26, 15 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:28, 12 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org23:21, 14 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:20, 4 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org00:26, 15 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org08:35, 28 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org22:15, 29 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org05:52, 4 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org07:45, 5 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org08:34, 28 ഏപ്രിൽ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org04:53, 8 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org07:12, 24 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org00:26, 15 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23