ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Alex Cohn
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 00:32, 26 നവംബർ 2008 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 96,130
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 200
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org18:49, 9 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikibooks.org12:13, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org00:45, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org20:42, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org00:35, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org20:46, 3 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org00:35, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org00:44, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org17:09, 13 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org18:32, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org19:54, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org22:01, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org05:18, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org19:46, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org19:57, 2 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org03:57, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org19:13, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org00:47, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org06:14, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org19:03, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org00:41, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org00:41, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org03:53, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org00:47, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org05:29, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org21:00, 3 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org00:44, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org18:40, 1 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org00:34, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53,413image-reviewer
cs.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org17:34, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org23:00, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org00:35, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org12:13, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikibooks.org12:13, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org10:13, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org04:30, 10 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org16:01, 22 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org17:25, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org19:05, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org16:37, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org00:32, 26 നവംബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)16,405extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org12:10, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org02:44, 19 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org02:44, 19 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org08:29, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org02:44, 19 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org07:31, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org10:01, 4 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org00:35, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org00:35, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikinews.org06:59, 1 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org20:54, 1 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org05:33, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org19:38, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org00:45, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org00:35, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org19:48, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org00:45, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org23:13, 12 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org20:45, 3 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org20:46, 3 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org00:36, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikibooks.org12:12, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org10:18, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org05:23, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org19:05, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org01:15, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org20:42, 9 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org13:40, 31 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org00:49, 30 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org00:45, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org10:25, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org00:47, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org23:05, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org03:31, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org02:36, 10 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org00:40, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org02:44, 19 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org00:38, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikinews.org10:11, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikipedia.org05:05, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org00:44, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org01:35, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org20:43, 9 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org01:10, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org01:21, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org20:39, 9 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org00:44, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org00:44, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org23:02, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org01:17, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org19:46, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org05:11, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org19:05, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikibooks.org12:12, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org20:50, 3 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org06:15, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org03:27, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org00:22, 26 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org00:32, 26 നവംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
mg.wikipedia.org22:27, 9 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org10:18, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org19:05, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org17:49, 8 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org00:41, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org19:53, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org05:18, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org00:47, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ng.wikipedia.org00:44, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org20:19, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org01:36, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org00:45, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org18:32, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org22:48, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org01:40, 22 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org01:10, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org00:39, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org17:54, 8 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org10:12, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org23:02, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org19:03, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org20:42, 9 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org00:44, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org20:56, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org00:39, 6 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikinews.org00:29, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org05:26, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org15:44, 21 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org10:18, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org04:59, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org20:58, 7 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org08:56, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org17:25, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org00:44, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org20:54, 3 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org00:36, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sk.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org00:46, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org02:44, 19 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org17:48, 8 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org08:40, 4 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org21:33, 2 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org04:09, 14 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org07:55, 26 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org00:47, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org17:48, 8 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org00:36, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org05:01, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org03:49, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org00:44, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org00:45, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org05:05, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org19:33, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org00:47, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org04:43, 13 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org06:04, 6 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26,266rollbacker
wikimania2017.wikimedia.org22:15, 18 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org05:27, 29 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org05:29, 29 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org00:45, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org19:46, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org00:44, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org20:43, 28 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org20:45, 9 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org00:42, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1