ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AfroBot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 04:26, 16 നവംബർ 2018 (3 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 3
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 6
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
en.wikipedia.org04:26, 16 നവംബർ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)0
login.wikimedia.org04:26, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org04:26, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org04:26, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test2.wikipedia.org04:42, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org04:41, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0