ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Afootpluto
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 01:04, 25 ഏപ്രിൽ 2018 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 955
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 27
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
am.wikipedia.org21:36, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org23:41, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:58, 3 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org14:56, 18 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org12:26, 27 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wikipedia.org23:08, 21 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org01:04, 25 ഏപ്രിൽ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)927extendedconfirmed
en.wikibooks.org10:56, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org19:49, 29 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org18:15, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org20:30, 29 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org13:30, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org22:25, 2 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hr.wikipedia.org19:23, 29 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org10:32, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org07:24, 20 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org01:04, 25 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org01:05, 25 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org01:04, 25 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikipedia.org14:24, 16 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:16, 29 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org19:23, 29 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org19:38, 29 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org17:02, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org20:28, 29 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org16:24, 16 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org11:07, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0