ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Afeef
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:07, 4 ഒക്ടോബർ 2020 (22 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 22,594
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 145
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org06:27, 6 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org11:41, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org21:32, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org14:29, 18 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org14:59, 20 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org16:33, 9 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ary.wikipedia.org00:15, 30 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org14:08, 6 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org05:07, 3 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org09:11, 9 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikipedia.org09:43, 10 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org19:32, 27 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org05:11, 6 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org04:55, 1 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org13:09, 13 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org17:03, 6 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org05:14, 16 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org17:27, 14 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org14:26, 9 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org06:27, 6 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org14:23, 18 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org17:07, 4 ഒക്ടോബർ 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)5,695autopatrolled
bn.wikibooks.org18:39, 4 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org17:34, 9 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org16:58, 9 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org18:39, 4 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org10:47, 23 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org14:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org15:10, 7 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org12:22, 10 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org23:48, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org19:25, 9 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,786
cs.wikipedia.org18:53, 25 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org07:34, 25 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org04:40, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org21:06, 20 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org15:27, 2 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
diq.wikipedia.org08:42, 22 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org05:10, 4 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org18:50, 6 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org18:22, 24 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org08:01, 24 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)912extendedconfirmed
en.wikibooks.org23:07, 11 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org07:16, 13 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org11:19, 12 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org08:27, 13 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org21:35, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org02:38, 1 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org17:54, 9 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org20:22, 18 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikipedia.org09:08, 7 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
et.wikipedia.org12:51, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org13:03, 2 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org06:56, 18 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org07:11, 6 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org05:59, 27 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org18:02, 17 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org09:25, 14 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org08:56, 10 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org07:19, 6 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org07:16, 16 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org06:26, 6 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org17:23, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org09:46, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org05:42, 5 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org09:01, 28 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org16:33, 9 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org17:34, 9 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org14:16, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hu.wikipedia.org14:45, 1 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org05:05, 27 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org11:53, 2 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
incubator.wikimedia.org20:01, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org06:26, 6 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org16:48, 6 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org02:11, 10 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org09:48, 12 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org04:47, 3 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org15:01, 14 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org16:44, 2 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org10:23, 6 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org09:49, 1 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org00:18, 30 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org13:34, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org17:06, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org17:07, 4 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org22:55, 8 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org10:53, 28 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org04:48, 3 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:36, 11 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org17:07, 4 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
mg.wikipedia.org06:09, 25 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org07:02, 13 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:59, 18 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org14:57, 24 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org04:49, 3 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org06:34, 27 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org09:41, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org05:58, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org06:43, 27 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org11:36, 12 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org15:09, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org13:13, 9 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org18:38, 5 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org18:26, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org21:09, 29 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org14:17, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org06:32, 8 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org17:03, 8 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org12:56, 25 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org10:33, 11 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikinews.org19:02, 17 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sat.wikipedia.org07:04, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org18:19, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org19:34, 15 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org09:05, 9 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
si.wikipedia.org06:36, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org06:49, 27 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org09:08, 24 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org14:54, 26 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org10:24, 13 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org07:33, 1 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org23:51, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org06:11, 10 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org06:30, 27 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org14:02, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org14:01, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org14:03, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org07:03, 27 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org11:42, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org19:44, 18 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org09:08, 20 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org15:32, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org13:04, 2 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org10:18, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org08:43, 17 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wikipedia.org10:53, 28 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org07:29, 6 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org09:14, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org00:40, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,090
wikimania.wikimedia.org08:34, 7 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org20:24, 18 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-yue.wikipedia.org14:10, 18 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org17:54, 28 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org15:40, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0