ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Aesthetic of me
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:48, 21 ഡിസംബർ 2021 (21 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 3,145
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 17
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org07:52, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,073
en.wikipedia.org07:49, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikibooks.org02:31, 23 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org03:39, 29 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org11:21, 18 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org06:13, 12 ജനുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org07:48, 21 ഡിസംബർ 2021പുതിയ അംഗത്വം(?)2,034ipblock-exempt, reviewer, rollbacker
id.wikibooks.org09:44, 12 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wiktionary.org11:04, 24 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org05:54, 13 സെപ്റ്റംബർ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org07:48, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org07:48, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ms.wikipedia.org03:09, 12 ജനുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org07:53, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org11:51, 28 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org07:52, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wikimania.wikimedia.org04:51, 30 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0