ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Aesthetic of me
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:48, 21 ഡിസംബർ 2021 (7 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,335
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 11
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org07:52, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)806
en.wikipedia.org07:49, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org03:39, 29 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org11:21, 18 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org07:48, 21 ഡിസംബർ 2021പുതിയ അംഗത്വം(?)525
id.wiktionary.org11:04, 24 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org07:48, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org07:48, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikipedia.org07:53, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org07:52, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org04:51, 30 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0