ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: A Chinese user
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:40, 5 ജനുവരി 2016 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 10,201
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 53
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org10:22, 3 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org10:26, 3 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org02:16, 17 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org08:51, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org09:33, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org09:33, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org09:33, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org09:33, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org06:33, 20 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)334
cs.wikipedia.org01:20, 5 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org14:36, 3 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org01:28, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org07:40, 5 ജനുവരി 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)46
en.wikinews.org04:10, 30 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org02:29, 27 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org05:15, 16 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org06:46, 6 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org07:19, 21 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org03:04, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org05:01, 26 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org10:22, 3 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org03:06, 22 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org05:45, 14 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org01:15, 23 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org01:28, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wikipedia.org01:28, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org07:40, 5 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org05:10, 18 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org07:40, 5 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
meta.wikimedia.org07:40, 5 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)313
ms.wikipedia.org06:09, 9 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org01:15, 23 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org11:54, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikimedia.org15:43, 21 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org15:04, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org05:15, 18 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org02:14, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org09:42, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org04:21, 14 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org04:53, 2 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org05:23, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org14:55, 19 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
wikimania.wikimedia.org10:49, 26 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org11:52, 2 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org08:18, 28 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org01:28, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org11:36, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,435extendedconfirmed, ipblock-exempt, patroller
zh.wikibooks.org14:27, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org16:15, 3 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org04:40, 4 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org15:05, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org12:02, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org15:02, 7 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0