ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AKhatun (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 20:56, 14 ഏപ്രിൽ 2021 (2 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 26
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 41
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org02:08, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org02:08, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikibooks.org14:36, 2 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org02:08, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org06:53, 1 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org02:08, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org02:08, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org02:08, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org14:34, 2 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:36, 2 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org14:41, 2 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org02:08, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org02:08, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org21:42, 3 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org02:08, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org07:18, 19 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cy.wikisource.org21:47, 9 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org14:27, 28 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org10:12, 19 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org21:34, 17 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org19:09, 2 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org01:36, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org20:11, 9 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org20:12, 9 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org02:08, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org20:11, 9 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org21:42, 3 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org20:56, 14 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org20:23, 9 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org06:53, 19 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7autopatrolled
meta.wikimedia.org20:56, 14 ഏപ്രിൽ 2021പുതിയ അംഗത്വം(?)13
mk.wikipedia.org20:11, 9 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org21:06, 15 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org21:26, 3 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org02:18, 4 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org21:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org20:12, 9 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org20:10, 9 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org10:45, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikipedia.org20:10, 9 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org21:42, 3 ഫെബ്രുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0