ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: AJohnson (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:36, 31 മാർച്ച് 2016 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 404
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 41
  • ആഗോള സംഘം: Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ar.wikipedia.org21:16, 7 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org21:46, 9 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org20:12, 26 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org18:20, 27 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)353
de.wikipedia.org17:35, 9 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org18:35, 30 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikibooks.org20:13, 6 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org21:24, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org21:43, 10 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikivoyage.org18:24, 15 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org19:58, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org21:31, 7 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org21:46, 9 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:09, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org21:22, 31 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org21:16, 7 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org16:03, 29 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org23:14, 31 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org15:30, 26 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org19:05, 5 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org17:26, 23 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org21:34, 29 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org18:36, 31 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org18:36, 31 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org18:36, 31 മാർച്ച് 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)44autopatrolled
mk.wikipedia.org18:42, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org17:28, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org16:32, 1 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org20:19, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org17:35, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org19:59, 28 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org18:11, 13 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org18:24, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org20:31, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org17:09, 26 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org22:44, 14 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org01:37, 11 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org19:05, 5 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org21:32, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2018.wikimedia.org21:16, 5 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org19:37, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0